Политика за защита на личните данни

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас.  Ето защо ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящите Условия за ползване регулират използването на бюлетина на сайта „http://www.семинар.бг“ и участието от Ваша страна в семинарите/уебинарите за учители, организиран от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC . Когато се регистрирате за получаване на бюлетина на Семинари за учители или участвате в уебинар за учители, организиран от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC, Вие се съгласявате с тези условия.

Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него: Център за международни изследвания за образование и култура CIREC, гр. София тел 0878 468582

1. Лични данни

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Във връзка с предоставяните Услуги Организаторът обработва информация относно следните категории данни:

 • Име и Фамилия;
 • Телефонен номер;
 • адрес на електронна поща;
 • данни, изисквани от ДИУУ Софийски университет, за издаване на удостоверение за участие в уебинар на Център за международни изследвания за образование и култура CIREC

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

Организаторът събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в  Условията, които могат да бъдат:

3. Цели за обработване на лични данни 

 • Осъществяване на комуникация с участника, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
 • Изрично съгласие – Данните на участниците в Програмата могат да бъдат обработвани на базата на тяхното изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
  • Абонамент за електронен бюлетин – участникът получава на посочения от него имейл адрес известия за нови публикации, уебинари, семинари, промоции, актуални оферти и изпращане на рекламни материали;
  • Изготвяне на удостоверение за участие в уебинар, организиран от Център за международни изследвания за образование и култура CIREC


4. Предоставяне на информация

 • Достъпът до вашите лични данни е ограничен до необходимостта за това .
 • 4.1. Подизпълнител
  Организаторът има договорни отношения с  ДИУУ Софийски университет като подизпълнител при организирането на семинари и уебинари за учители. ДИУУ Софийски университет изготвя удостоверение за участие в съответния уебинар/семинар въз основа на предоставените от участника данни.
 • 4.2. Трети лица
  Личните данни на участника в програмата могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато Организаторът получили изрично съгласие, на участника, за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Организатора и/или други потребители на Услугите.

5. Срок на съхранение

Съхранението и обработването на данните на участник в Програмата важи за времетраенето на програмата. При прекратяване на програмата Организаторът в срок не по-дълъг от тридесет дни унищожава личните данни или ги анонимизира при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка;

6. Права по отношение на личните данни

 •  Право на оттегляне на съгласие.
  Участникът в Програмата има право на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието на участник в Програмата не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието на участник в Програмата може да стане на е-mail: cirec@cirec.eu , изпратен от е-mail от който е заявено участие в Програмата.