КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Развиване на компетентности е тема от първостепенна важност за съвременното училище.

18-ти февруари 2023 10:00 ч.

Развиване на компетентности в училище
Компетентностен подход в образованието

Семинар онлайн/уебинар по партньорска програма на ДИУУ Софийски университет и фондация Мадара-България

Лектор д-р Стефания Димитрова

Новата визия за компетентностен подход в образованието представя развиване на ключови компетентности на учениците в три основни измерения: предаване на знания, развиване на умения и създаване на нагласи.

Уебинарът представя цялостна стратегия за създаване на образователна среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и да развива спонтанно техните компетентности, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието.

Последните тенденции в педагогическата практика на компетентностен подход чрез позитивно образование ще бъдат представени в следните теми:

  • Обучение, ориентирано към развиване на компетентности в съвременното училище.
    компетентности и на умения за живот и работа през 21. век
  • Теория и практика на позитивното образование за развитие на ключови компетентности;
  • Стратегии и методи на позитивното образование за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици ;

Видео материали на успешни практики на компетентностен подход в образованието в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.,

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

  • Разбират визията, същността и целта на компетентностния подход в образованието
  • Прилагат най-новия принцип на развиване на ключови компетентности в образованието
  • Използват принципа на позитивно образование за повишаване на мотивацията за учене
  • Ще използват ефективни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.
  • Ще усъвършенстват уменията си за:  планиране на дейности за формиране на компетентности; прилагане на стратегии,  методически похвати и техники  в образователния процес  в традиционна и електронна среда.

Кредит – 1,0

Предназначен за учители, класни ръководители, училищни психолози  и други педагогически кадри

Е-мейл за справки и регистрация на повече от един участник: cirec@cirec.eu

тел: 0878 468 582

Календар на уебинарите